resort-4-sao-vungtau-intourco

Vungtau Intourco Resort tái thẩm định 4 sao thành công.

Vào ngày 2 tháng 10 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng Cục du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký quyết định công nhận Vungtau Intourco
là khu nghĩ dưỡng 4 sao:

Call Now
Directions